තොණ්ඩමන්ගේ සහාය මහින්දට : Freereload News

තොණ්ඩමන්ගේ සහාය මහින්දට


තොණ්ඩමන්ගේ සහාය මහින්දට

තොණ්ඩමන්ගේ සහාය මහින්දට

ආරුමුගම් තොන්ඩමන් මහතා පාලනය කරන ශ්‍රී ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනා නව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත තම සහය ලබාදෙන බව ප්‍රකාශ කළා. එම පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුත්තු ශිවලිංගම් මෙ බව අද මාධ්‍ය වෙත දන්වා තිබේ.

 

Please Sign-up to collect reward points
Sign-up Here

// POST CATEGORIES

#news

// NEWSLATTER

Subscribe with us to get latest NEWS